Klubben - Flyreglement

Formål.

Formålet med Flyvereglement for Silkeborg Flyveklub (SFK) er at fastsætte bestemmelser og retningslinier for udøvelse af svæve- og motorsvæveflyvning i SFK med svæve- og motorsvævefly tilhørende SFK og svæve- og motorsvævefly tilhørende private personer/grupper tilknyttet SFK.

Regler og krav fastsat i dette flyvereglement er tilpasset SFK og overholder som minimum krav fra SLV og DSvU. Enkelte specifikke krav (typisk timekrav) er for SFK strengere end krævet fra SLV og DSvU.

Referencer:

BL 6-100, -101, -102, -103 og -104 og Unionshåndbogen (UHB).

Overtrædelse af flyvereglement.

Overtrædelse af flyvereglementet eller uagtsom adfærd på flyvepladsen eller i luften kan medføre irettesættelse, flyveforbud eller anden foranstaltning og under skærpede omstændigheder eksklusion.

Den vagthavende instruktør er dog berettiget til at idømme startforbud i 24 timer. Indberetningen skal ske til bestyrelsen og flyvechefen samme dag, der herefter vil iværksætte videre foranstaltninger.

Flyveudvalget.

Flyveudvalget består af fire instruktører fra SFK:

-Flyvechefen.

-Assisterende flyvechef.

-TMG-koordinatoren.

-Svævefly-koordinatoren.

Flyveudvalget varetager det daglige arbejde og koordinationsarbejde, der er i forbindelse med flyve- og instruktørvirksomhed i SFK.

Meddelelsespligt ved hændelser og haveri.

Se UHB grp. 804.

Ved havari med personskade alarmeres 112, hvis det vurderes nødvendigt for at redde liv og førlighed.

Herudover skal meddelelse om havari og hændelser uden unødig forsinkelse meddeles til DSvU’s flysikberedskab, der underretter Havarikommisionen for Civil Luftfart (HCL).

Det er luftfartøjschefens ansvar at tilsikre, at HCL modtager meddelelse om havari og hændelser.

DSvU’s flysikberedskab:   97 14 91 55 (indenfor normal arb.tid).

                                         40 87 91 55 (udenfor normal arb.tid).

Afvikling af daglig flyvning i SFK.

Vagthold.

Vagtholdet består af:

Én instruktør. Ansvarlig for afviklingen af dagens flyvning samt til- og framelding til Karup Tower.

En eller to spilførere. En på vagt fra 10-14, og en på vagt fra 14-18. Efter ønske kan samme person have hele vagten.

Vagtholdet kan efter behov udvides med f.eks. en ekstra instruktør.

Mangler der ved flyvedagens start én fra vagtholdet, og kan problemet ikke løses af frivillighedens vej, besættes den ledige post ved lodtrækning blandt kvalificerede fremmødte.

Briefing.

Briefingen starter kl. 10:00 lokal tid.

Alle piloter, der ønsker at flyve den pågældende dag, bør være til stede ved briefingen.

Instruktøren briefer om vejr, opstilling, reserverede fly og afholder lodtrækning om evt. ikke-reserverede fly.

Hvis piloten til et reserveret fly ikke deltager i briefingen kl. 10 bortfalder reservationen, og flyet er på lodtrækning.

Reservation af svævefly.

Reservation af svævefly foretages på klubbens hjemmeside.

Reservationen er personlig og kan ikke overdrages.

Lodtrækning om svævefly.

Ikke-reserverede svævefly fordeles via lodtrækning blandt de fremmødte.

En pilot, der har vundet et fly ved lodtrækning den foregående flyvedag, kan ikke deltage i lodtrækningen.

Afvikling af skoleflyvning.

Dagens instruktør varetager afvikling af skoleflyvningen på svævefly.

Elever, der ønsker at deltage i skoleflyvningen, bør have tilmeldt sig via reservationssystemet på klubbens hjemmeside. Har man ikke tilmeldt sig, eller møder man sent på dagen, kan man ikke forvente flyvning i samme omfang som elever, der er på pladsen hele dagen.

Skoling foregår fra 10-18 hvorefter flyet rengøres og der debriefes. Elever forventes at forblive på pladsen indtil dette er afsluttet.

Skoleflyvning i klubbens fly må kun udføres for medlemmer af SFK. Efter vagthavende instruktørs skøn kan der dog udføres skoleflyvning med medlemmer af andre klubber. Ligeledes kan gæsteinstruktører fra andre klubber efter flyvechefens tilladelse udføre instruktørgerning i klubbens fly. Der opkræves så start- og minutgebyr jf. gældende takster.

Ansøgninger om omskolinger og div. tilladelser.

Alle ansøgninger mailes til Flyvechefen.

Instruktørgruppen kan til enhver tid dispensere fra flyvereglementet eller begrænse piloters beføjelser, hvis flyvesikkerhedsmæssige aspekter taler herfor.

Ansøgning om omskoling til anden flytype/startmetode.

Kan godkendes af tre instruktører, hvoraf mindst én skal være Førsteinstruktør. I særlige tilfælde behandles ansøgningen på et instruktørmøde.

Ansøgning om passagertilladelse.

Kan godkendes af tre instruktører, hvoraf mindst én skal være Førsteinstruktør. I særlige tilfælde behandles ansøgningen på et instruktørmøde.

Ansøgning om at blive sikkerhedspilot.

Kan godkendes af tre instruktører, hvoraf mindst én skal være Førsteinstruktør. I særlige tilfælde behandles ansøgningen på et instruktørmøde.

Ansøgning om kunstflyvningstilladelse.

Skal godkendes på et instruktørmøde.

Ansøgning om omskoling til slæbepilot.

Skal godkendes på et instruktørmøde.

Flyveudvalget/instruktørgruppen kan, hvis det vurderes nødvendigt, afslå/begrænse ansøgninger og tilladelser, f.eks. ud fra en pilots flyvetræningsmæssige tilstand.

Omskolingskrav.

Som udgangspunkt skal en pilot have gyldigt S-certifikat eller Lokalflyvningstilladelse og være ’grøn’ på træningsbarometeret, før vedkommende kan omskoles til en ny flytype. I særlige tilfælde kan der afviges fra dette princip.

Skolefly:

ASK-21: ingen specielle krav

Elevers 3 første soloflyvning på norm A-12 foretages på ASK-21.

ASK-23: Færdig A-norm.

 

1-sædet klubejede fly:

LS-4,  Discus CS: ingen specielle krav

1-sædet privatejede:

ASW 20, Ventus B, DG 300, Ka 6: ingen specielle krav

ASG 29, DG 800 M: stræk- og udelandingserfaring

2-sædet klubfly:

Arcus M: stræk- og udelandingserfaring

Ved de ovennævnte svævefly med motor focuserer omskolingen på den sikkerhedsmæssige nødvendige holdning: aldrig anbringe flyet et sted i luftrummet, hvor man ikke ville anbringe et tilsvarende fly uden motor; altså altid have en egnet udelandingsplads på hånden, således at flyet – sandsynligvis med reducerede glideegenskaber - kan bringes sikkert til landing ved svigtende motor.

Udfældning af flyets motor foregår i mindst 400 meters højde over terræn.

Flyets motor er ikke sikkerheds-, men bekvemmelighedsudstyr!

 

TMG-fly:

HK 36 TTC Super Dimona:

Hvis opskolet på svævefly: Gyldigt S-certifikat og VHF-bevis.

PPL-piloter: Gyldigt PPL og VHF-bevis.

I SFK gennemfører vi altid en komplet omskoling, d.v.s. inkl. rejseflyvningstilladelse.

For at være fartøjschef på flyvninger til/i udlandet kræves internationalt VHF-bevis.

Strækflyvningstilladelse:

Gyldigt S-certifikat.

Mindst 10 starter på typen. Strækflyvningstilladelse skal ikke godkendes af flyveudvalg/instruktørgruppen. Før første strækflyvning skal piloten briefes af en instruktør.

Passagertilladelse:

Gyldigt S-certifikat, min. 25 timer som fartøjschef. Min. Alder 18 år. Mindst ’Grøn’ på træningsbarometeret.

Kunstflyvning:

Gyldigt S-certifikat, min. 100 timer som fartøjschef efter erhvervelse af S-certifikat. ’Grøn’ på træningsbarometeret. Uddannelse i kunstflyvning skal foregå via en af DSvU godkendt uddannelse.

Slæbepilot:

Gyldigt S-certifikat/PPL. Minimum 75 timer som fartøjschef på motorsvævefly kat. 3/TMG. Heraf skal min. 2 timer/20 starter være fløjet på den anvendte type (HK 36 TTC). Heraf 5 starter indenfor de sidste 90 dage. ’Grøn’ på træningsbarometeret.

Udlandet:

Generelt ved såvel TMG- som almindelig svæveflyvning i udlandet bør en pilot forud briefes af en SFK-instruktør, hvis en sådan har erfaring i det pågældende område.

Under alle omstændigheder er det pilotens ansvar at være velbriefet og have de nødvendige tilladelser til at flyve i det pågældende land og sted, ligesom det forudsættes, at man retter sig efter lokale regler.

Statuskrav.

Generelle krav til status fremgår af Unionshåndbogen.

Passagertilladelse:

Mindst 5 starter/landinger indenfor de sidste 90 dage, heraf mindst 2 fra førersædet på den anvendte type.

Mindst ’Grøn’ på træningsbarometeret.

Status på Arcus M:

Mindst 2 starter/landinger på typen inden for de sidste 60 dage – ellers landingscheck med instruktør.

Mindst ’Grøn’ på træningsbarometeret.

Status på Super Dimona:

Mindst 5 starter/landinger på typen inden for de sidste 90 dage – ellers landingscheck med instruktør.

PFT/startmetode på Super Dimona inden for de sidste 12 måneder. Klubben har årskort til Billund, og instruktøren, der forestår PFT, kan efter skøn lade en landing på EKBI indgå som en del af PFT’et.

Kunstflyvning:

’Grøn’ på træningsbarometeret. Kunstflyvning må kun foregå i ASK-21.

Status som slæbepilot:

Minimum 6 slæb inden for de sidste 18 måneder. Herudover ’Grøn’ på træningsbarometeret.