Klubben - Vedtægter

VEDTÆGTER SILKEBORG FLYVEKLUB

§1

Klubbens navn er SILKEBORG FLYVEKLUB.

Klubbens hjemsted er Silkeborg.

Klubben er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub, Dansk Svæveflyver Union og Dansk Idrætsforbund.

§2

Klubbens formål

Klubbens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke svæveflyvesport og gennem aktiv indsats at udbrede kendskabet til og interessen for flyvning.

I enhver henseende at skabe de bedst tænkelige forhold for klubbens medlemmer, hvorunder såvel svæveflyvningen som klublivet i øvrigt tilgodeses.

§3

Medlemskab af klubben

Medlemmerne består af:

  • Æresmedlemmer.
  • Aktive medlemmer.
  • Hvilende medlemmer.
  • Passive medlemmer.

Som æresmedlemmer kan GF udnævne personer, der efter GF’s opfattelse har gjort sig fortjent til del.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent eller startafgift, og medlemsskab af KDA er ligeledes gratis.

Som aktive medlemmer kan optages personer, som af bestyrelsen findes egnede, og i det omfang materielsituationen tillader.

Medlemsskab er først opnået, når det til enhver tid gældende indskud samt første måneds kontingent er betalt.

Efter anmodning til bestyrelsen og efter dennes godkendelse kan aktive medlemmer overgå til hvilende medlemskab efter de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte regler herfor.

Hvilende medlemmer betaler det af GF vedtagne kontingent for denne medlemskategori og er stemmeberettigede ved GF.

Som passive medlemmer kan optages personer, firmaer m.v., der er interesserede i klubbens formål og trivsel.

Medlemsskabet gælder i mindst et år, og der betales det at GF vedtagne kontingent som et minimum.

Passive medlemmer kan deltage i klubbens forskellige arrangementer, dog ikke i praktisk flyvning.

§4

Medlemsskabets ophør

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

Man udtræder automatisk ved kontingentrestancer over 3 måneder. når restancen på trods af skriftlig anmodning fra bestyrelsen om betaling inden for en vis frist ikke er betalt.

Medlemsskabet kan ophøre ved eksklusion. Bestemmelse om eksklusion træffes af en GF, ordinær eller ekstraordinær, såfremt mindst 75% af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Bestyrelsen kan forud for en GF med simpelt flertal suspendere et medlem. Det suspenderede medlem har ikke stemmeret. Suspensionen skal meddeles skriftligt. Suspensionen kan ikke indankes for domstolene.

Udtrådte eller ekskluderede medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller effekter.

§5

Ydelser

Indskud, kontingenter, flyveafgifter og andre ydelser betales efter de at GF vedtagne retningslinier, både med hensyn til ydelsernes størrelse og betalingsfrist.

Retningslinier for ydelser vedtages hvert år på den ordinære GF, eller på en ekstraordinær GF, såfremt bestyrelsen anser ændringer for nødvendige inden den ordinære GF.

§6

Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse, der varetager klubbens daglige drift.

Bestyrelsen består – foruden af formanden, der vælges hvert andet år på GF - af 4 medlemmer, som vælges på skift for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Efter medlemsskab af bestyrelsen i 3 sammenhængende perioder (d.v.s. 6 år) kan pågældende medlem kun genvælges ved skriftlig afstemning mellem flere kandidater.

Desuden vælges der 2 suppleanter for bestyrelsen, og disse vælges også på skift for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter træder ind i bestyrelsen i tilfælde af varigt fravær af ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen afgør, hvem af de til enhver tid værende 2 suppleanter, der skal indtræde i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer på det første afholdte bestyrelsesmøde efter GF.

Der afholdes bestyrelsesmøde ca. 1 gang om måneden eller efter behov, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Suppleanter har ikke stemmeret, med mindre de fungerer som bestyrelsesmedlemmer.

Sekretæren fører over møderne en forhandlingsprotokol, der underskrives af formanden og sekretæren.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at foretage køb og salg af klubbens materiel efter det til enhver tid gældende behov for et normalt udskiftningsprogram

§7

Generalforsamlingen

GF er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære GF finder sted hvert år i februar måned efter indkaldelse fra bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt og indeholde tid og sted for GF samt dagsorden i henhold til §8. Årsregnskabet og forslag til budget skal vedlægges indkaldelsen.

Ekstraordinær GF kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer begærer dette ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær GF senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel, i øvrigt som ved ordinær GF.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære GF, skal være bestyrelsen I hænde senest den 1. februar.

GF ledes af en af denne valgt dirigent, der skal være stemmeberettiget medlem af klubben, men som ikke må være bestyrelsesmedlem.

Over det på GF vedtagne fører sekretæren en forhandlingsprotokol, der underskrives af denne, den afgående formand og dirigenten. Forhandlingsprotokollen har fuld bevisret.

§8

Dagsorden på generalforsamlingen

På den ordinære GF skal følgende dagsorden behandles:

  • Valg af dirigent.
  • Årsberetning af formanden.
  • Aflæggelse af det reviderede regnskab og status samt indstilling til godkendelse.
  • Budget for det kommende år med deraf følgende fastsættelse af: indskud, gebyrer, kontingenter og flyveafgifter.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 2 revisorer samt hvert andet år valg af formand.

§9

Afgørelser på generalforsamlingen

Afgørelser på GF træffes ved simpelt stemmeflertal med afstemning mellem de stemmeberettigede medlemmer efter følgende regler:

Aktive medlemmer og æresmedlemmer har 1 stemme.

Kun medlemmer uden restancer, der medfører flyveforbud, har stemmeret, som kun kan udøves ved personligt fremmøde.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot 1 medlem kræver dette.

Beslutning angående ændring af klubbens love eller opløsning af klubben (sammenlægning med anden klub) og derved følgende fordeling af klubbens formue/gæld, skal vedtages med mindst 2/3 majoritet, ligesom 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være fremmødte.

Såfremt den nævnte majoritet vedtager en beslutning, uden at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt, er vedtagelsen først gyldig, når den stadfæstes ved simpelt flertal uden hensyn til antallet af de fremmødte på en ny GF afholdt senest 1 måned senere og indkaldt med mindst 8 dages varsel.

§10

Regnskabet

Regnskabet følger kalenderåret.

Regnskabet skal umiddelbart efter afslutning revideres af begge revisorer

Bestyrelsen gennemgår kort før den ordinære GF det reviderede regnskab og stiller forslag til budget for næste regnskabsår. Budgettet skal godkendes af GF.

Klubbens formue skal altid udelukkende tjene klubbens formål. Klubbens formue, med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning, skal altid være anbragt i et solidt pengeinstitut.

§11

Øvrige bestemmelser

I tilfælde af skade på klubbens materiel, det være sig jord- som flyvemateriel, og hvor denne skade er forvoldt på grund af medlemmets forsæt, grove uagtsomhed, skødesløshed eller ved tilsidesættelse af klubbens love og regler, kan vedkommende afkræves erstatning. Størrelsen af denne erstatning fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med i instruktørerne retningslinier for benyttelse af klubbens materiel (skoling, turnus, disciplin, karantæne o.s.v.).

Instruktørerne bør jævnligt holde møder, eventuelt kombineret instruktør/bestyrelsesmøde, for at holde disse retningslinier ajour.

Alle oplysninger, referater og lign. til pressen må kun gives af bestyrelsen eller flyvelederen.

Medlemmer må ikke på egen hånd arrangere opvisninger, udstillinger eller lignende, men skal have bestyrelsens billigelse.

Klubben er upolitisk, og dens interne anliggender er domstolene uvedkommende og kan ikke indankes herfor.

§12

Særlige tilfælde

Tilfælde, der falder uden for disse love, er bestyrelsen berettiget til under ansvar over for GF, at behandle efter skøn.

§13

Klubbens hæftelser

Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med klubbens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Klubben tegnes af formanden og kassereren.

§14

Klubbens opløsning

I tilfælde af klubbens opløsning skal aktiverne bruges til at fremme flyveinteressen i Silkeborg området.

Et udvalg nedsat af Silkeborg Kommune og D.Sv.U. skal godkende de trufne dispositioner.

Vedtaget på den ekstraordinære GF den 5/10 1967
Ændret på den ekstraordinære GF den 14/12 1968
Ændret på den ekstraordinære GF den 28/3 1970
Ændret på den ekstraordinære GF den 14/12 1972
Ændret på den ekstraordinære GF den 28/12 1978
Ændret på den ordinære GF den 16/2 1980
Ændret på den ekstraordinære GF den 14/3 1981
Ændret på den ordinære GF den 19/2 1983
Ændret på den ordinære GF den 21/2 1987
Ændret på den ekstraordinære GF den 19/3 1989
Ændret på den ekstraordinære GF den 24/3 1990
Ændret på den ekstraordinære GF den 21/3 1992
Ændret på den ordinære GF den 28/2 1993

Ændret på den ekstraordinære GF 15/3 2008

Ændret på den ordinære GF den 26/2 2017